הזדהה באמצעות

פייסבוק
גוגל
השאר ללא שם
ספר התורה "בעל המופת"
להצלחת ובריאות התושבים


זו העת להתמגן. בימים אלו כאשר התושבים כולם, זקוקים לברכת ה' לבריאות, הצלחה ורפואה, יזמנו את כתיבת ספר התורה להצלה מן המגיפה לכלל התושבים.
לפני קרוב ל-300 שנה, פרצה מגיפה איומה בעירו של הבעל-שם-טוב הק'. בני העיירה, אנשים, נשים וטף, חלו עד כדי גסיסה. פרנסי העיר ותושביה פנו אל הבעש"ט הק' שהורה לאחד את כל תשבי העיר בכתיבת ספר תורה.
מיד שהחלה כתיבת ספר התורה, המגיפה נעצרה.


כן תהיה לנו, תיכף ומיד ממ"ש, בהתגלות משיח צדקנו, נאו ממש.


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


*


אות: 4 ₪
אות עם תעודה מהודרת: 18 ₪
פסוק: 180 ₪
עמוד: 770 ש"ח
פרשה: 2600 ש"ח

צור קשר

שלחו